Põhikiri

Viimati uuendatud 27.03.2014

EESTI INFOSÜSTEEMIDE AUDIITORITE ÜHINGU PÕHIKIRI

 

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu EESTI INFOSÜSTEEMIDE AUDIITORITE ÜHING on infosüsteemide audiitortegevusest huvitatud isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu ametlik nimetus on: EESTI INFOSÜSTEEMIDE AUDIITORITE ÜHING. Ühing täidab ka rahvusvahelise infosüsteemide valitsemise, juhtimise, turvalisuse ja auditi professionaale ühendava rahvusvahelise assossatsiooni ISACA Eesti allorganisatsiooni rolli ja ingliskeelses asjaajamises kasutab nime ISACA ESTONIA CHAPTER.

1.3. EESTI INFOSÜSTEEMIDE AUDIITORITE ÜHINGU (edaspidi Ühing) aadress on 12618 Tallinn, Mäealuse 2/1.

1.4. Ühingu tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühiskondlikul tegevusel.

1.5. Ühingu tegevuse eesmärgiks on infosüsteemide auditeerimis, infoturbe juhtimise ning infotehnoloogia (edaspidi IT) riskide hindamise ja juhtimisega (edaspidi IT-riskijuht) tegelevate isikute organisatsiooniline ühendamine ja kutsealaste kontaktide arendamine.

1.6. Ühingu ülesandeks on:

1.6.1 korraldada Ühingu liikmete suhtlemist ja ühisüritusi;

1.6.2 kujundada infosüsteemide audiitori, IT-riskijuhi ning infoturbe juhi ameti kutse- eetikat;

1.6.3 hoida infosüsteemide audiitori, IT-riskijuhi ning infoturbe juhi ameti head mainet;

1.6.4 arendada Ühingu liikmete vahel häid suhteid ja üksteisemõistmist ning suurendada vastastikust usaldust;

1.6.5 korraldada koosolekuid, konverentse ja seminare, kirjastada nende materjale;

1.6.6 luua suhteid ja teha koostööd rahvusvaheliste, välisriikide ning Eesti Vabariigi organisatsioonidega;

1.6.7 professionaalsete infosüsteemide audiitorite, IT-riskijuhtide ning infoturbejuhtide arvukuse suurendamine;

1.6.8 Ühingu liikmete koolitamine ning neile kutsealase töö vahendamine;

1.6.9 infosüsteemide tellijate ning omanike teadlikkuse kujundamine infosüsteemide auditi ning turvaküsimuste osas;

1.6.10 infosüsteemide auditeerimise, IT-riskijuhtide ning infoturbe juhtimise juhendmaterjalide koostamine ja levitamine.

1.7. Ühing ei taotle kasumit.

1.8. Ühingu nimel võivad esineda ühingu juhatus või juhatuse poolt selleks volitatud isikud.

1.9. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.10. Ühing on juriidiline isik alates tema registreerimisest seadusega ettenähtud korras.

1.11. Ühingu aruandeaastaks on kalendriaasta 1.jaanuarist 31.detsembrini.

 

2. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused

 

2.1. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes orienteeruvad infotehnoloogia ning auditeerimise alastes küsimustes, tunnustavad infosüsteemide audiitori eetikakoodeksit. Liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsuse põhjal.

2.2. Ühingu auliikmeks võib olla isik, kes oma teadmiste, tegude või ametialase seisundi tõttu on olnud ja võib olla kasulik Ühingu tegevusele. Auliikmeks valimiseks teeb ettepaneku Ühingu juhatus ja isiku nõustumisel esitab selle kinnitamiseks Üldkoosolekule.

2.3. Ühingu juhatus võib oma otsusega lõpetada liikme liikmeksoleku, kui viimase tegevus ei ole vastavuses käesoleva põhikirjaga. Ühingu liikmeksolemise lõpetamine toimub ka liikme isikliku avalduse alusel. Üldkoosolek kinnitab uued ja lahkunud liikmed.

2.4. Ühingu liikmel on õigus:

2.4.1 võtta osa Ühingu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;

2.4.2 valida ja olla valitud kõigisse Ühingu juhtimis- ja revisjoniorganitesse.

2.5. Ühingu liige on kohustatud:

2.5.1 järgima kutse-eetikat;

2.5.2 tasuma ettenähtud tähtajaks ISACA-le liikmemaksu;

2.5.3 järgima käesoleva põhikirja nõudeid;

2.5.4 aitama kaasa Ühingu eesmärkide saavutamisele.

2.6. Liikmele võib kohustusi panna juhatuse otsusega ning liikme enda nõusolekul.

 

3. Ühingu üldkoosolek

 

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek (edaspidi: Üldkoosolek), mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus. Korraline Üldkoosolek peetakse hiljemalt kolm kuud peale aruandeaasta lõppu. Üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üks kolmandik või rohkem Ühingu liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest, v.a. v.t. Punkt 3.3.

3.2. Juhatus saadab vähemalt 10 päeva enne Üldkoosoleku toimumist Ühingu liikmetele kutsed. Kutses näidatakse ära Üldkoosoleku päevakord, Üldkoosoleku toimumise koht ja aeg.

3.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid järgmistes küsimustes:

3.3.1 Ühingu finants- ja aastaaruande kinnitamine;

3.3.2 ISACA Estonia Chapter’i liikmemaksu suuruse kindlaksmääramine;

3.3.3 juhatuse valimine;

3.3.4 revisjonikomisjoni valimine;

3.3.5 Aukohtu valimine;

3.3.6 Ühingu liikmestaatuse kinnitamine;

3.3.7 Ühingu põhikirja muutmine;

3.3.8 Ühingu tegevuse lõpetamine.

3.4. Loetletud küsimustes on otsused vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekul osalenutest.

3.5. Üldkoosoleku päevakorra täiendamise ettepanekud tuleb kirjalikult esitada juhatusele vähemalt kolm (3) päeva enne Üldkoosoleku toimumist.

3.6. Erakorralised Üldkoosolekud kutsutakse kokku:

3.6.1 juhatuse otsusel;

 

3.6.2 1/10 Ühingu liikmete nõudmisel;

3.6.3 Aukohtu nõudmisel.

3.7. Üldkoosolekul osaleb Ühingu liige isikuliselt või tema esindaja, kelleks võib olla ainult teine Ühingu liige volikirja alusel.

 

4. Ühingu juhatus

 

4.1. Ühingu juhatus on Ühingu tegevust juhtiv, korraldav ja esindav organ, mis vastutab Ühingu vahendite sihipärase kasutamise eest. Juhatus on nelja kuni kuue liikmeline, mis valitakse Üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhataja.

4.2. Juhul, kui mõni juhatuse liige jääb enne tähtaja lõppu Ühingu tegevusest kõrvale, valib Juhatus Ühingu liikmete hulgast asendusliikme kuni järjekordse Üldkoosolekuni.

4.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Juhatuse koosseisust. Ühingu nimel allkirjaõigust omab Ühingu juhatuse juhataja või vastavalt juhatuse otsusele teised juhatuse liikmed.

 

5. Ühingu Aukohus

 

5.1. Ühingu Aukohus arutab Ühingu liikme eksimusi põhikirja ja kutse-eetika vastu.

5.2. Aukohus juhindub oma tegevuses Aukohtu menetluskoodeksist, Ühingu põhikirjast ja eetikakoodeksist ning seadusest.

5.3. Aukohtu poole võib kirjaliku avaldusega pöörduda iga isik, kes leiab, et ühingu liige võib olla eksinud põhikirja või kutse-eetika põhimõtete vastu.

5.4. Aukohtumenetlust saab algatada juhul, kui avaldus on esitatud mitte hiljem kui ühe aasta jooksul avalduse sisuks oleva liidu liikme võimalikust teost arvates.

5.5. Ühingu Aukohus on kolmeliikmeline ning ta valitakse Ühingu üldkoosolekul kaheks aastaks. Aukohtu liikmed valivad endi hulgast aukohtu eesistuja.

5.6. Aukohtu töövorm on istung, mis on reeglina kinnine. Aukohtu eesistujal on õigus kutsuda istungist osa võtma teisi isikuid, kelle osalemine aitab kaasa Aukohtu ülesannete lahendamisele.

5.7. Aukohus teeb oma otsused konsensuse alusel.

5.8. Ühingu juhatuse liikmed ei tohi Aukohtu koosseisu kuuluda, ega selle menetlusse sekkuda.

5.9. Juhul, kui Aukohus otsustab, et Eetikakoodeksi rikkumist ei tuvastatud, saadab Aukohus vastavasisulise kirja mõlemale osapoolele ja Ühingu juhatusele ning loeb juhtumi lõpetatuks.

5.10. Juhul, kui Aukohus leiab, et esitatud pöördumine on põhjendatud ning tegemist on Eetikakoodeksi rikkumisega, määrab Aukohus vastava karistuse alljärgnevatest:

5.10.1 hoiatus, mis avalikustatakse Ühingu liikmetele;

5.10.2 noomitus, mis avalikustatakse Ühingu liikmetele ja Ühingu veebilehel avaliku pressiteatena;

5.10.3 ettepanek Ühingu juhatusele Ühingu liikme väljaarvamiseks. Juhatuse otsus avalikustatakse Ühingu liikmetele ja Ühingu veebilehel avaliku pressiteatena;

5.10.4 ettepanek ISACA juhatusele sertifikaadi ja/või liikmelisuse peatamiseks. ISACA otsus avalikustatakse Ühingu liikmetele ja Ühingu veebilehel avaliku pressiteatena.

 

6. Ühingu vahendid ja finantsmajanduslik tegevus

 

6.1. Ühingu varad moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, Eesti Vabariigi ja teiste riikide asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ja toetustest, väljaannete

 

müügist saadud tuludest ja muudest laekumistest. Samuti võib Ühingu varade saamiseks korraldada seminare ja kirjastada erialaseid materjale või korraldada muid tulu- või propagandaüritusi, mis on suunatud tema põhikirjajärgse tegevuse arendamiseks.

6.2. Ühingu liikmemaksu makstakse ISACA-le vastavalt ISACA poolt kehtestatud reeglitele. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.

6.3. Ühingu raamatupidamisarvestus ja aruandlus toimub Eesti Vabariigis kehtestatud korra alusel.

6.4. Ühingu vara kasutatakse ainult põhikirjaliseks tegevuseks.

 

7. Ühingu likvideerimine

 

7.1. Otsuse Ühingu likvideerimiseks teeb tulenevalt seadustest ja käesolevast põhikirjast Üldkoosolek.

7.2. Üldkoosolekul valitud likvideerimiskomisjon rahuldab kõigepealt võlausaldajate nõuded ja deponeerib raha. Allesjäänud vara jaotatakse Ühingu liikmete vahel võrdselt, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti.

 

Põhikiri pdf formaadis: Põhikiri.pdf

 

Lisad: