ISACA materjalid

ISACA standardid, suunised ja protseduurid infosüsteemide auditeerimise ja juhtimise spetsialistidele.

 ISACA_standardid_suunised_protseduurid.pdf

 

ISACA on teose "IS auditeerimise standardid, IS auditeerimise protseduurid ja IS auditeerimise suunised" kavandanud vastuvõetava soorituse minimaalse tasemena, mis on vajalik ISACA infosüsteemiaudiitorite kutse-eetika koodeksis sõnastatud kutsealaste kohustuste täitmiseks. ISACA ei väida, et selle toote kasutamine tagab eduka tulemuse. Seda väljaannet ei tohiks vaadelda sellisena, mis sisaldaks mingeid õigeid protseduure ja teste või välistaks muid protseduure ja teste, mis on mõistlikult suunatud samade tulemuste saamisele. Iga konkreetse protseduuri või testi õigsuse määramisel peaks meetmete spetsialist rakendama oma kutsealast otsustusoskust konkreetsetele juhtimisolukordadele, mis tulevad ette konkreetsetes süsteemides või infotehnoloogilistes keskkondades.

 

See teos on "IS auditeerimise standardite, IS auditeerimise protseduuride ja IS auditeerimise suuniste" ingliskeelse redaktsiooni tõlge, mille on Infosüsteemide auditi ja juhtimise assotsiatsiooni (ISACA) loal eesti keelde pannud ISACA Eesti haruühing. Eesti haruühing võtab ainuvastutuse tõlke täpsuse ja tõepära eest.

Lisad: