Kutse-eetika koodeks

Information Systems Audit and Control Association®, Inc. (ISACA, Infosüsteemide Auditi ja Juhtimise Assotsiatsioon) esitab oma liikmete ja/või ISACA sertifikaadi omanike kutsealase ja isikliku käitumise suunamiseks käesoleva kutse-eetika koodeksi.

 

ISACA liikmed ja ISACA sertifikaatide omanikud peavad järgima alljärgnevat.

 

1. Toetama asjakohaste standardite, protseduuride ja meetmete rakendamist infosüsteemidele ning õhutama neile standarditele, protseduuridele ja meetmetele vastavuse saavutamist.

 

2. Täitma oma kohustusi vajaliku ja elukutselise hoolikusega, vastavalt kutseala standarditele ja parimatele tavadele.

 

3. Teenima seaduslikult ja ausalt huvirühmade huve, säilitades kõrgeid käitumis- ja iseloomunorme ning sattumata elukutset diskrediteerivatesse toimingutesse.

 

4. Hoidma oma ülesannete täitmise käigus saadud teabe privaatsust ja konfidentsiaalsust, kui selle teabe paljastamist ei nõua ametivõimud. Sellist teavet ei tohi kasutada isikliku kasu saamiseks ega avaldada ebakohastele pooltele.

 

5. Olema pidevalt oma erialadel pädev ja nõustuma ette võtma ainult selliseid tegevusi, mille puhul võib mõistlikult eeldada nende kutsealaselt pädevat sooritamist.

 

6. Teavitama asjakohaseid pooli sooritatud töö tulemustest, avaldades neile kõik teadaolevad olulised tõsiasjad.

 

7. Toetama huvirühmade erialast koolitust, nii et nad paremini tunneksid infosüsteemide turvet ja juhtimist.

Kutse-eetika koodeksi rikkumine võib viia liikme või sertifikaadiomaniku käitumise uurimiseni ja lõppkokkuvõttes distsiplinaarmeetmete rakendamiseni.